fbpx

Ochrana osobných údajov

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
podľa zákona c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
Cortesa, s r. o. so sídlom Krušpánová 7, 821 02 Bratislava, IČO: 36357821, ktorá je prevádzkovateľom webu www.cortesa.sk

Kontaktné údaje:
Pokiaľ sa potrebujete na nás obrátiť ohľadom spracúvania osobných údajov, môžete sa s nami skontaktovať na tel. čísle +421 918 186 626 alebo e-mailom na: michal.kardelis@cortesa.sk

Účel spracúvania osobných údajov:
Spracovanie údajov pre www.cortesa.sk

Vedenie účtovníctva
Ak ste naším zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonom stanoveným povinnostiam na vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

Vytvorenie obchodného styku
Takisto na vytvorenie obchodného styku (vytvorenie objednávky, dodanie objednávky, evidencia v obchodnej databáze zákazníkov, evidencia objednávok na riešenie prípadných reklamácií)

Marketing – zasielanie newslettera
Vaše osobné údaje e-mail, meno, priezvisko, pohlavie, na aké údaje klikáte v e-maile, ako často otvárate nami zaslaný newsletter, zasielanie reklamných informácií.

Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po obdobie 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter na základe vášho súhlasu po obdobie 5 rokov od jeho udelenia.

Pokiaľ zistíme, že tretia strana robí niečo zaujímavé, radi budeme jej prácu alebo informáciu sprístupnovať aj vám. V oboch prípadoch môžete súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile (newsletteri).

Cookies a Google Analytics
Pri pozeraní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej webovej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti web stránky a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytovať lepšie služby.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou modernej technológie, ktorá zodpovedá stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme rôzne možné technické opatrenia, ktoré zamedzujú poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“)

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí sú zaviazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme na to tretie strany.

Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Poskytovatelia platformy:
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics
Smartemailing – newsletter systém vs. ActiveCampaign – newsletter systém

Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme, že v takom prípade pri výbere, budeme pri výbere klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie na kvalitu, ako keby sme to robili pre seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, obráťte sa, prosím, na nás prostredníctvom e-mailu uvedeného vyššie ako kontaktný e-mail.

Máte právo na informácie, ako spracúvame osobné údaje, čo predstavuje túto stránku.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ máte zmeny v osobných údajoch, máte právo na doplnenie, resp. zmenu týchto údajov.

Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, máte pocit, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich spracúvania (napríklad odhlásením sa z odberu newslettera obmedzujete účel spracúvania na zaslanie obchodných informácií).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším právom je právo na výmaz alebo byt zabudnutý. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému čiastkových spracovateľov záloh. Na zaistenie tohto práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonom, a musíme evidovať vystavené daňové doklady (objednávky, faktúry, zmluvy...) počas lehoty, ktorá je stanovená zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosti adresované Úradu na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo so svojou stažnosťou sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak o tomto podozrení budete informovať najprv nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a pochybenie napraviť.

Odhlásenie zasielania newslettera a obchodných informácií
E-maily s inšpiráciou, článkami, produktmi a so službami vám zasielame, pretože ste naším zákazníkom, na základe vášho oprávneného záujmu.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter na základe vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018.